Hz. Süleyman Kimdir?

Hz. Süleyman Yüzüğü, Mührü gibi simgelere sahip olmasının yanında bir çok eski cemiyete de sembolik köken için kaynak olan Mabedin mimarıdır. Hz. Süleyman ve cinler Mühür ile ilişkilendirilmiştir. Hz. Süleyman mucizeleri arasında Hz. Süleyman kaç yıl yaşadı da vardır. Osmanlı tarihindeki I. Süleyman adını da buradan alır.

Kral Süleyman Hayatı 

Hz SüleymanDavut’ un varisi ve oğlu Süleyman (Solomon) Babasının bakanlarını -bazılarını öldürerek- değiştirdi. Yaptığı değişiklikleri askeri politikasında da sürdürdü.

Judah’ın Adamlarının Bitirilmesi

Davut’un, “Judah’ın Adamlarını” merkeze alarak bir paralı askerler ordusu kuarar. Ancak, kuzeydeki paralı askerler, yani “İsrail’in İnsanları” ya tarafsız kaldılar ya da krala karşı düşmanca tavır takındılar. Bunun üzerine Solomon hepsini toptan yok etmeye karar verdi.

Angaryanın Adı Corvee

Corvee; Ulusal hizmet açısından bakıldığında, zorunlu hizmet, paralı askerlik kadar onurlu bir hizmet olmadığı gibi daha çok gayret gerektirmekteydi, bundan ötürü de katılmaya mecbur tutulanlar duruma çok içerliyorlardı.

Solomon bu adamları geniş çapta inşaat işlerinde kullandı. Kralların 1. Kitabında 3300 subayın gözetimi ve denetimi altında 80 000 taş ocağı işçisinin çalıştığı, 70 000 kişinin taş çektiği ve onar bin kişilik grupların sıra ile Lübnan’a gönderilerek kirişler için odun kestikleri belirtilmektedir.

Solomon ve Kudüs’ün İmarı

Davut’un Kudüs’ü ulusal dini merkez haline getirmeye çalışır.

Stratejik mevkilerde yerleşik durumdaki üç kent; Hazor, Megiddo ve Gezer, en ufak ayrıntısından başlayarak, Solomon tarafından ve İsraillilerin ağır işlerde istihdam edilmesiyle kuruldu.

Solomon’un imar işleri aşiretlere vergi yükümlülüğü olarak yansır. Bunu düzenlemek için de bir nüfus sayımı yapılır.

Diplomasi Evlilik ve Ticareti Geliştirme

Süleymen çevre ülklerle evlilik yolu ile anlaşmalar yapar. Hatta Kendi kızını da Mısır Kralı Pharaoh’la evlendirdi.

Fenike, Mısır, Suriye ve Arabistan’la ticaret ilişkileri kurdu, bu ülkelerden at, köle, altın, gümüş, değerli taşlar, kokulu yağlar ve başka lüks mallar getirtiyordu.

Süleyman’ın Muhteşem Sarayı

Sedir ağacından yapılmış damı, kırk beş tane kocaman tahta sütun taşımaktaydı. İncil’ de burası “Lübnan ormanındaki ev” olarak tanımlanır.

Tapınak ile eski Yahweh dininin kutsal kalıntılarının korunması amaçlanmaktaydı,

Bunlar; On Emir Levhaları, (Talmud dinine göre) Musa’nın asası, Aaron’un çubuğu, manevi gıda kabı ve Yakub’ un merdiven rüyasını gördüğü zaman başını dayadığı yastık. Tüm bunlar; MÖ 587’de Kudüs düşerken zaten burada değildi.

Bugün Solomon’un Kudüs’ünden geriye kalan hiçbir eser yoktur, çünkü çoğu Büyük Herod’un sonradan inşa ettirdiği tapınağın altında kaldı, veya Romalılar tarafından yıkıldı.

Masonluk Süleyman’ın Mabedi

Masonluktaki ritüeller Kral Süleyman’a ve onun Tapınak binasına başvurur. Lodge üyelerinin buluştuğu masonluk binalara bazen “tapınak” denir; Kral Süleyman’ın Tapınağı’na bir alegorik referans.

Kabala Süleyman’ın Mabedi

Kabala metafizik dünyanın temsilcisi ve içinden yaratıcısının azalan ışık olarak Süleyman Tapınağı’nın tasarımını görür Sefirot’u ait Hayat Ağacı.

Dış, iç ve rahibe mahkemelerinin düzeyleri, Kabala’nın üç alt dünyasını temsil ediyor. Boaz ve Jachin temple girişinde sütunlar dünya aktif ve pasif elemanlar temsil Atzilut’taki . Orijinal menorah ve yedi dalı, Hayat Ağacı’nın yedi alt Sephirot’unu temsil ediyor.

Kutsal Meryem’in perdesi ve tapınağın iç kısmı , Shekhinah’ın arkasında yer alan Hayat Ağacı üzerindeki Abyss Peçesini temsil eder.ya da İlahi Varlık durur.

Solomonun Politikalarının Sonuçları

Ülke içinde vergi ve angarya fazlalığı nedeniyle bir hoşnutsuzluk vardı.

İsraillilerin çoğu merkezi bir kraliyet tapınağına Özellikle; Kuzeyliler karşıydı. Bir süre sonra buradaki rahip sınıfı sert kurallar öne sürerek sadece kendi törenlerinin geçerli olduğunu ve daha eski mabetlerin ve türbelerin batıl ve günah olduğunu iddia ederler.

Bu genel hoşnutsuzluk en büyük İsrail boyu olan Efraim’in isyanıyla noktalandı. Ayaklanma bastırıldı, ama Süleyman’ın ölümünden sonra tekrar başlayan ayaklanma, devletin M.Ö. 935 yılında iki krallığa (Yahuda ve İsrail) bölünmesiyle sonuçlandı.

Solomon Ölünce Hibrular İkiye Ayrılı

Başkenti Samiriye olan İsrail Devleti

Başkenti Samiriye olan İsrail Devleti MÖ 722’de Asurlularca yıkıldı.

Başkenti Kudüs olan Yahudi Devleti

Başkenti Kudüs olan Yahudi Devletide MÖ 586’da Babil Devleti’nce yıkıldı.

Süleyman ve Yüzüğü

Süleyman büyü sanatı ile uğraşanların efsanevi bir figürüdür. Sultan Süleyman, Hz. Süleyman veya Kral Salamon denen bu peygamber azametli ve güçlü bir kraldı.

Söylencelere göre de gelmiş geçmiş en büyük büyücü idi. Süleyman adını doruğa çıkaran esas güç, sahip olduğu efsanevi yüzükteydi.

Kimi dini mitoloji kaynaklarına göre, açıkça söylenmese bile, bu yüzüğün Tanrı tarafından adaletle hükmedebilmesi için ona verildiği ima edilir.

Bu öyle bir yüzüktür ki yalnız meleklerin bildiği Tanrı’nın gizli ismini saklar. Tanrının bu bilinmeyen adının yaratma ve hükmetme özellikleri vardır.

Kimilerine göre de Adem’in taşıdığı bir yüzüktür bu ve Adem cennetten çıkarılırken onu Arşta (İslam inancına göre göğün en yüksek kısmı) bırakmıştır.

Daha sonra Cebrail Tanrının emri ile onu Hz. Süleyman’a getirmiştir.

Süleyman’a iyilik, güzellik ve adalet için verilen bu yüzük aynı zamanda bir mühürdür. Bununla tüm hayvanlara da hükmettiği söylenir. Hatta karınca ya bile.

Süleyman’ın Mührü

Süleyman’ın mührü aslında beş kollu bir yıldızdır. Ama Mühr-ü Süleyman çift üçgenin kesişimi olarak yani altı kollu yıldızla sembolize edilmiştir. Gerçekte ise altı kollu yıldız Süleyman’ın değil, babası Davut peygamberin kullandığı bir semboldür.

Bu altı kollu yıldız iç içe. İki üçgendir. Üçgenlerin biri yere biri göğe bakar. İnsanın maddi ve manevi dünyasını, dişi ve erkek güçleri, dünyaya giriş ve çıkış kapılarını ve daha kim bilir neleri sembolize eder, edebilir. Bu tip sembole yüklenecek ulvi değerler ve anlamlar tamamen insanın hayal gücünüze kalmıştır. İsrail bayrağının da sembolü olan bu altı kollu yıldız, yüzlerce yıl kutsal bir sembol olarak İslam dünyasında kullanılmıştır. padişah gömleklerinde beladan koruyucu bir tılsım olarak Mühr-ü Süleyman motifini çokça görmek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*